Gran index
      Usuari Paraula Login Registrar-se

 
 
 

Segells / Sellos / Stamps


Col.lecció aniversari.

Col.leccio de segells emesos o cancelats en el dia del meu cumpleanys el 19 de juliol.
M'agradaria tenir un segell/matasegells de cada pais i any (imposible?).
Busques segells d'un dia concret? en tinc de casi cada dia de l'any per intercanviar.
Entrar
 

Colección aniversario.

Coleccion de sellos emitidos o cancelados el dia de mi cumpleaños; el 19 de julio.
Me gustaria tener un sello/matasellos de cada pais y año (imposible?).
Buscas sellos de un dia concreto? tengo de casi cada dia del año para cambiar.
Entrar
 

Birthday Collection.

Collection of stamps issued or canceled on the day of my birthday; the 19th of July.
I would like to have a stamp / postmark from each country and year (impossible?)
Are you looking for stamps cancelled for a specific day? I have almost every day of the year to exchange.
Enter

Col.lecció escacs.

Podreu veure els meus segells d'escacs i els que puc oferir per intercanvi(o cvenda).
Tambe hi ha la mitat dels sobres que tinc, tot i que falta fer una bona repasada.
Entrar
 

Colección ajedrez.

Podeis ver mi colección de sellos de ajedrez i también los repetidos que tengo para intercambio (o venta).
Tambieén hay la mitad de los sobres aunque esta pendiente una bueva revisión.
Entrar
 

Chess collection.

Here you will find my chess stamp collection and my duplicates to swap (or sell).
You will find part of my FDC/stationaries/cancels, although a good review is pending.
Enter

Calendari gran.

Col.lecció amb segells cancelats en tots els dies de l'any.
Intent de fer-ho amb segells de la serie alemanya de fars.
Entrar
 

Calendario grande.

Colección de sellos cancelados en cada uno de los dias del año.
El intento es de hacer el calendario con los sellos de la serie alemana de faros.
Entrar
 

Big calendar.

Collection of stamps canceled on each of the days of the year.
The attempt is to make the calendar with the stamps of the German lighthouse series.
Enter

Calendari petit.

Col.lecció amb segells cancelats en tots els dies de l'any.
Intent de fer-ho amb segells alemanys de l'Universitat de Leipzig.
Entrar
 

Calendario pequeño..

Colección de sellos cancelados en cada uno de los dias del año.
El intento es de hacer el calendario con los sellos alemanes de la Universitat de Leipzig.
Entrar
 

Small calendar.

Collection of stamps canceled on each of the days of the year.
The attempt is to make the calendar with the German stamps of Leipzig University.
Enter

Curiositats.

Coses que he trobat i que m'han cridat l'atenció.
Entrar
 

Curiosidades

Cosas que he encontrado y que me han llamado la atención.
Entrar
 

Curiosities.

Things I have found that have caught my attention.
Enter

Intercanvi.

Plana en proves.
Les dades pot que no estiguin actualitzades.
Agrairé qualsevol comentari.
Entrar
 

Intercambio

Página en pruebas.
Los datos no estan actualizados.
Agradeceré cualqueir comentario.
Entrar
 

Swap.

Under construction.
Data not updated.
Any comment will be welcome.
Enter

Eines / Herramientas / Tools


Editor planes album.

Dissenyi i imprimeixi les planes pel album de segells (o bitllets, cromos, etc.)
Des de aquesta web per mitjà d'un llenguatge de comandaments simples i pensat en termes filatèlics en lloc de comandaments gràfics.
Pot imprimir-les en qualsevol mida de paper que la seva impressora admeti.
Entrar
 

Editor páginas para el album.

Diseñe e imprima las páginas para su album de sellos (o billetes, cromos, etc.)
Desde esta web por medio de un lenguaje de comandos simples y pensados en términos filatélicos en lugar de comandos gráficos.
Puede imprimir los en varias medidas de papel y que admita su impresora.
Entrar
 

Album pages editor.

Design and print pages for stamp albums (or banknotes, cards, etc..)
From this site via a simple command language and thought in philatelic terms instead of graphics commands.
You can print it on different paper sizes supported by your printer.
Enter

Repositori planes album.

Aqui podeu trobar alguns exemples de comandaments per disenyar planes
Entrar
 

Repositorio para el album.

Aqui encontrareis algunos ejemplos de comandos para el diseñador.
Entrar
 

Album pages repository.

Here you will find command examples to page designer.
Enter

Gadgets


Microscopi per l'ordinador.

Proposta casolana per veure detalls dels segell (i altres coses).
Entrar
 

Microscpio para el ordenador

Propuesta casera para ver detalles de los sellos (y lo que sea).
Entrar
 

Microscope for the computer.

Homemade proposal to see details of the stamps (and whatever).
Enter

Agradeceré cualquier comentario a: elias@sarle.net.
Please, comments to elias@sarle.net.